Informacje o projekcie

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA we współpracy z Partnerem – DGA S.A. realizuje projekt:
„Samozatrudnienie – pomysłem na życie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Termin realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 30.11.2023 r.

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Wartość projektu wynosi 18 291 936,30 PLN, z czego dofinansowanie: 17 327 808,30 PLN w tym 15 548 145,85 zł ze środków UE i 1 779 662,45 zł z dotacji celowej.

Cel główny projektu

Celem głównym od 01.01.2022r. do 30.11.2023r. jest aktywizacja zawodowa przez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy, przez 290 z grupy docelowej liczącej 325 osób, w tym osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w tym:
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz
– osoby z jednej z niżej wymienionej grupy:
• imigranci oraz reemigranci;
• osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
• osoby ubogie pracujące;
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
• osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30+, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia

FORMY WSPARCIA – II TURA:
• Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” dla 45 Uczestników projektu, w tym w formie grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 5h.
• Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 38 Uczestników projektu;
• Wsparcie pomostowe w wysokości 2 350,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 38 Uczestników projektu. Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego) w wysokości 242,00 PLN przez 12 miesięcy tj. łącznie w wysokości 2 904,00 PLN.

FORMY WSPARCIA – I TURA:
• Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” dla 280 Uczestników projektu, w tym w formie grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 3h.
• Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 252 Uczestników projektu;
• Wsparcie pomostowe w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 252 Uczestników projektu. Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego) w wysokości 242,00 PLN przez 12 miesięcy tj. łącznie w wysokości 2 904,00 PLN.

Skip to content