JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ I WSPARCIE POMOSTOWE – W PIGUŁCE ?

 1. Zapoznać się z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników
 2. Wypełnić starannie w całości formularz rekrutacyjny. Najlepiej wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować i podpisać wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.
 3. Złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata w siedzibie FRIPWW SA lub DGA S.A.
 4. Oczekiwać na ocenę złożonej dokumentacji przez 2 – osobową Komisję Rekrutacyjną.
 5. Po zakończeniu oceny Formularza rekrutacyjnego  Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym.
 6. Doradca zawodowy weryfikuje predyspozycje Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji, samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, umiejętności planowania i analitycznego myślenia, sumienności.
 7. Po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz
  oceny doradcy zawodowego, a także po doliczeniu punktów dodatkowych
  skierowanych jest na szkolenia podczas:
  I tury – 280 osób;
  II tury – 45 osób.
 8. Udział w szkoleniu Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” , w tym w formie
  grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 3h (I tura) i 5h(II tura).
 9. Sporządzenie Wniosku o dotację i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan przez wszystkie osoby, które wzięły udział w szkoleniu.
 10. Ocena przez Komisję złożonej dokumentacji z punktu 9.
 11. Przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego w I turze: 252 uczestnikom projektu oraz w II turze: 38 uczestnikom projektu.
 12. Założenie działalności gospodarczej i otrzymanie dotacji.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • a) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz
 • b) osób z jednej z niżej wymienionej grupy:
  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
  • osoby ubogie pracujące;
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest: długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

NA ETAPIE REKRUTACJI DODATKOWE PUNKTY W PROJEKCIE PRZYDZIALANE SĄ OSOBOM NALEŻĄCYM DO GRUPY PRIORYTETOWEJ W PROJEKCIE tj.

• osoby niepełnosprawne,
• kobiety,
• osoby z terenów wiejskich
• osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
• osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które:
  1. posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić datę faktycznego uruchomienia działalności gospodarczej;
  2. zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS lub innych równoważnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  3. zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  4. zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Kandydat ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW, RPO i PO WER 2014-2020, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Etap

Działania w ramach etapu

Termin realizacji I tura

Termin realizacji II tura

Rekrutacja – diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 

Styczeń – kwiecień 2022 rok

Wrzesień – październik 2022 rok

Złożenie formularza rekrutacyjnego

Luty – marzec 2022 r.

Wrzesień 2022 r.

Ocena przez Komisję rekrutacyjną

Luty/marzec 2022 r.

Wrzesień – październik 2022 r.

Spotkania z doradcą zawodowym

Marzec – kwiecień 2022 r.

Październik 2022 r.

Lista rankingowa

Kwiecień 2022 r.

Październik 2022 r.

Odwołania

Kwiecień 2022 r.

Październik 2022 r.

Wsparcie szkoleniowe

 

Maj – czerwiec 2022 r.

Październik 2022 r.

Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Lipiec – wrzesień 2022 r.

Listopad – 1 grudnia 2022 r.

Składanie biznesplanów

Lipiec 2022 r.

Listopad 2022 r.

Ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Biznesplanów

Lipiec/sierpień 2022 r.

Listopad 2022 r.

Lista rankingowa

Sierpień 2022 r.

Listopad 2022 r.

Odwołania

Sierpień 2022 r.

Listopad 2022 r.

Założenie działalności gospodarczej, zawarcie umowy i wypłata środków

Wrzesień/październik 2022 r.

Listopad – 1 grudnia 2022 r.

Udzielenie wsparcia pomostowego

 

Lipiec 2022 r.– wrzesień 2023 r.

Listopad 2022 r.– październik 2023 r.

Składanie wniosków o wsparcie pomostowe

Lipiec – sierpień 2022 r.

Listopad 2022 r.

Ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Biznesplanów

Lipiec – sierpień 2022 r.

Listopad 2022 r.

Lista rankingowa

Sierpień 2022 r.

Listopad 2022 r.

Odwołania

Sierpień 2022 r.

Listopad 2022 r.

Założenie działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu wsparcia pomostowego

Wrzesień/październik 2022 r.

Listopad – 1 grudnia 2022 r.

Monitoring działalności gospodarczych

 

Październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.

Grudzień 2022 r. – padziernik 2023 r.

 • Imigrant – osoba nieposiadającą polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzająca wykonywać lub wykonująca pracę na terytorium Polski, w tym zamierzająca podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski. W odniesieniu do pracujących imigrantów nie ma znaczenia rodzaj i okres trwania umowy.
 • Reemigrant – obywatel polski, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub który przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci. Reemigrant ubiegający się o wsparcie nie może posiadać zatrudnienia.
 • Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na odstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, ze zm.) (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266) (ZUS)
 • Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).
 • Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.
 • Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo
 • Osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
 • młodzież (6 miesięcy),
 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 • Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO).
Skip to content