Samozatrudnienie

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekt "Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy" nr: RPLU.09.03.00-06-0118/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Realizatorzy projektu:
Lider: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
Partner: Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 28.02.2019 r.

Cel główny projektu:
Zwiększenie liczby o 51 nowych i trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim oraz wzrost przedsiębiorczości o 42 nowopowstałe przedsiębiorstwa poprzez aktywizację 50 osób niezatrudnionych z województwa lubelskiego.

Wartość projektu: 1 974 629,47 zł

Wkład EFS: 1 678 435,04 zł.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
- szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej - maksymalnie 40 h / 1 grupę (1 grupa - średnio 12/13 osób)
- doradztwo grupowe - 3 h / 1 grupę (1 grupa - średnio 12/13 osób)
- doradztwo indywidualne - 8 h zegarowych / 1 osobę
- jednorazowa  dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie: 23 398,68 zł
- wsparcie pomostowe finansowe - wsparcie wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej w kwocie: 1 200,00 zł (przez okres pierwszych 6 miesięcy) i 740,00 zł (przez okres kolejnych 6 miesięcy)
- wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze - indywidualne konsultacje specjalistyczne - 12 h zegarowych/ 1 osobę (po 3 h dziennie).

Uczestnikom projektu przysługuje:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, doradztwo grupowe, doradztwo indywidualne i doradztwo indywidualne w ramach wsparcia pomostowego
- poczęstunek w trakcie szkolenia i doradztwa grupowego
- ciepły posiłek w trakcie szkolenia.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego